-echia

-echia

suffix meaning a "condition of holding": asynechia, blepharosynechia, synechia.