-diplopia

-diplopia

suffix meaning "(condition of) double vision": amphodiplopia, amphoterodiplopia, monodiplopia.