-chromia

-chromia

suffix meaning a "state or condition of pigmentation": metachromia, normochromia, orthochromia.